DIỄN HỌA NGƯỜI TRONG KIẾN TRÚC


THỰC HIỆN TRÂN GIẤY TRẮNG A4, BÚT KIM VÀ MÀU NƯỚC,
THỜI GIAN THỰC HIỆN 30 PHÚT

No comments:

Post a Comment