CHÂN DUNG

      Lâu lắm rồi giờ mới vẽ lại, tay cứng và lóng ngóng hơn xưa, nhưng có lẽ mọi thứ vẫn còn đó, vẽ qua , vẽ lại, bôi bôi xóa xóa, cuối cùng em nó cũng xong.

No comments:

Post a Comment