Color ballon

Color ballon

Color ballon by jessihhd featuring a paris picture
         Mỗi sáng đi làm, công việc là sẽ quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh. Có lẽ nó sẽ rất nguy hiểm vì vừa lái xe vừa nhìn ngắm mọi thứ trên đường. Tuy nhiên, vì đối vời mình mọi thứ diễn ra trên đường là quá đẹp. và thế mình cừ để con mắt hoạt động thoải mái nhìn ngắm màu sắc và vạn vật đang chuyển động.

No comments:

Post a Comment